Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
 
XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 17/XXXVI/2016 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 grudnia 2016 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2017 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
 7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
  8. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka,
  9. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  11. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2017 rok.
 11. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
 12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-19
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-22 12:02
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 
 
z w o ł u j ę
XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 16/XXXV/2016 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 listopada 2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok,
 2. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 4. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024,
 5. w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego
  na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie
  gminy Chorkówka,
 6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-02
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-05 16:19
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  
z w o ł u j ę
XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16oo
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. 13 XXXII/2016 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 4 października 2016 r.
  2. 14 XXXIII/2016 XXXIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 października 2016 r.
  3. 15 XXXIV/2016 XXXIV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 listopada 2016 r.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 2. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-11-09
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 07:52
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.)
  
z w o ł u j ę
XXXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-31
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-02 11:23
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
 2. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
 3. mieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 5. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 7. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW),
 8. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
 9. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (zimowe utrzymanie dróg),
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka”,
 11. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 12. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 13. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-18
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-19 07:18
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-19 07:19
Chorkówka, 26 września 2016 r.
WOSO.0002.XXXII.13.2016
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
 
z w o ł u j ę
 
XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 4 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1500
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 11/XXX/2016 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
  2. Nr 12/XXXI/2016 z XXXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 września 2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorkówce oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka,
  3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 8. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

Załączniki:

Projekt_1 Plik pdf 201.03 KB
Projekt_2 Plik pdf 169.28 KB
Projekt_3 Plik pdf 7.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-09-28
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-06 09:58
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-06 09:59
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
 
z w o ł u j ę
 
XXXI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka,
  2. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany  - linia elektroenergetyczna 110 kV”,
  3. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na rok 2017,
  4. w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka.
 4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-09-09
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-09-09 12:59
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

z w o ł u j ę

XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 10/XXIX/2016 z XXIX nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 lipca 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
6. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r. na 2017 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,
d)  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
7. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
6.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-08-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-30 07:43
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-30 07:44
Chorkówka, 17 czerwca 2016 r.
WOSO.0002.XXVIII.9.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę

XXVIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c) zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 r.,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
f) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu w sprawie usunięcia drzew.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-06-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-22 08:25
Chorkówka, 24 maja 2016 r.
WOSO.0002.XXVII.8.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę
XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 3 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1600
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
4. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2015 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2015 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2015 rok,
c) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-05-24
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-30 07:36
Chorkówka, 20 maja 2016 r.
WOSO.0002.XXVI.7.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę
XXVI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorkówka,
b) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany – linia elektroenergetyczna 110 kV”,
c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-05-20
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-20 11:44
Chorkówka, 29 kwietnia 2016 r.
WOSO.0002.XXV.6.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
z w o ł u j ę

XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.15
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 3/XXII/2016 z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r.,
b) Nr 4/XXIII/2016 z XXIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 marca 2016 r.,
c) Nr 5/XXIV/2016 z XXIV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 kwietnia 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.
6. Przyjęcie Oceny Zasobów pomocy społecznej na 2015 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce,
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chorkówka na lata 2016-2018,
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 r.”,
d) w sprawie nadania nazw ulic dla miejscowości Bóbrka,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
9. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-04-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-05 12:42
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-05 12:43
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę

XXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Chorkówka do projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-04-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-21 08:25
Chorkówka, 19 lutego 2016 r.
WOSO.0002.XXII.3.2016
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.)
z w o ł u j ę
XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 1/XX/2016 z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 stycznia 2016 r.,
b) Nr 2/XXI/2016 z XXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 lutego 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działka Nr ewid.2258,2925,3346 w Kobylanach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
b) w sprawie zaliczenia drogi Nr ewid.1066 w Zręcinie ul. Karola Klobassy Zrenckiego do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat,
d) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowczych własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
e) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-02-19
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-02-23 10:39
Chorkówka, 18 grudnia 2016 r.
WOSO.0002.XX.1.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 14/XVIII/2015 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 grudnia 2015 r.,
b) Nr 15/XIX/2015 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2015 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie uchylenia uchwały,
b) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna. Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
c) w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) w sprawie określenia kryteriów naboru na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
e) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
f) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
g) zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka,
h) zmieniająca uchwałę Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-01-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2016-01-19 11:21
Chorkówka, 21 grudnia 2015 r.
WOSO.0002.XIX.15.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Chorkówka na 2016 rok.
6. Podsumowanie roku 2015.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Jan Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-28 07:38
Chorkówka, 11 grudnia 2015 r.
RADA GMINY
CHORKÓWKA
WOSO.0002.XVIII.14.2015
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15.15 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 12/XVI/2015 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2015 r.,
b) Nr 13/XVII/2015 z nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r.
3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2016 rok.
5. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
7. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działek na okres 5 lat,
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
m) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
n) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
o) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
p) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
q) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
r) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
s) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
t) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
u) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
v) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
w) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat,
x) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat,
y) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 3 lat,
z) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2016 rok.
9. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Jan Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-15 08:25
RADA GMINY
CHORKÓWKA
Chorkówka, 18 listopada 2015 r.
WOSO.0002.XVI.12.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
z w o ł u j ę
XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 10/XIV/2015 z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2015 r.,
b) Nr 11/XV/2015 z XV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 listopada 2015 r.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
b) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
c) w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
e) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
5. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Jan Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-11-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-20 08:52

RADA GMINY
W CHORKÓWCE

Chorkówka, 20 października 2015 r.

WOSO.0002.XIV.10.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 28 października 2015 r. (środa) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 9/XIII/2015 z XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 września 2015 r.,
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
5. Założenia do budżetu na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
e) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
f) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
g) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa”,
j) w sprawie uchylenia uchwał własnych,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXX/174/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
l) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka
n) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
o) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
(-) Maciej Sekuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-10-20
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-22 12:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-22 12:36

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-09-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-09-24 09:41

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-08-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-08-28 07:39

Chorkówka, 3 lipca 2015 r.

RSO.0002.XI.7.2015

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę XI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 6 lipca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
  2. w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
  3. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników,
 3. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-07-03
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-07-04 12:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-07-04 12:31

Chorkówka, 17 czerwiec 2015 r.


RADA GMINY
CHORKÓWKA
RSO.0002.X.6.2015


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę X sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 1400 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2014 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
4. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2014 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2014 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-06-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-19 09:19
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-19 11:57
Wygenerowano: 09 sierpnia 2022r. 16:40:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.