• ANDRZEJ KONIECKI - WÓJT GMINY
 • Dariusz Bator - Z-ca Wójta Gminy
 • Wioletta Klimek - Sekretarz Gminy
 • Stanisława Bator - Skarbnik Gminy
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłSławomir Gościmiński - inspektor2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-28 09:25

Grzegorz Radomski  /kierownik USC/ - pokój nr 25
Katarzyna Gerula - z-ca kierownika

Do zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należą w szczególności :

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów,

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

3) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

5) wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

6) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

7) wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego,

8) powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach,

9) prowadzenie akt zbiorowych i  skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,

10) przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

11) przygotowywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,

12) prowadzenie korespondencji konsularnej,

13) przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

14) wydawanie decyzji zmian nazwisk i imion,

15) prowadzenie spraw z zakresu bhp,

16) prowadzenie archiwum zakładowego,

17) załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem. 
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:09

Janusz Pudło - inspektor   /pełnomocnik d/s informacji niejawnych, wojskowości, OC/ - pokój nr 18

Do zadań inspektora do spraw informacji niejawnej należy w szczególności :

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych,

2) prowadzenie kancelarii tajnej,

3) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, 

4) kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi,

5) realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

6) zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych,

7) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych oraz współudział w prowadzeniu poboru do wojska.
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:11

Zofia Maślanka  / radca prawny / - pokój nr 30

Do zadań radcy prawnego należy w szczególności :

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał i zarządzeń,

2) zastępstwo procesowe Gminy i Urzędu przed sądami powszechnymi, NSA oraz innymi organami orzekającymi,

3) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień,

4) wydawanie opinii prawnych na wniosek Wójta, Zastępcy Wójta,Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych,

5) współpraca w zakresie prawnym w przygotowaniu i organizacji postępowań o udzielenie zamówienia oraz opiniowanie spraw dotyczących zamówień publicznych,

6) udział w komisjach przetargowych,

7) wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rady oraz uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady w uzasadnionych przypadkach.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:15

Anna Hućko /inspektor/ - pokój nr 12

Do zadań inspektora do spraw kontroli należy w szczególności :

1)  prowadzenie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych z zakresu :

a - procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz dysponowaniem mieniem,

b - przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków,

c - badania i porównywania stanu faktycznego z prowadzoną dokumentacją,

d - pobierania i gromadzenia wydatków ze środków publicznych , zaciąganie zobowiązań finansowych,

e - dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

f - udzielania zamówień publicznych g.prowadzenia gospodarki finansowej .

2)  Prowadzenie ewidencji środków trwałych .
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:17

 

 • Stanisława Bator - Skarbnik Gminy - Kierownik Wydziału Finansowego - pokój nr 26
 • Anna Lula - z-ca kierownika - pokój nr 13,
 • Magdalena Buczek - inspektor - pokój nr 2,
 • Lucyna Buczyńska - inspektor - pokój nr 2,
 • Leokadia Lula - inspektor - pokój nr 2,
 • Edyta Sznajder - podinspektor - pokój nr 2,
 • Krystyna Gradowicz - inspektor - pokój nr 6
 • Janina Sajdak - inspektor - pokój nr 11
 • Teresa Kurowska - inspektor - pokój nr 12
 • Małgorzata Praszek - inspektor - pokój nr 13
 • Agnieszka Wierdak - podinspektor - pokój nr 11.

 

Do zadań realizowanych przez Wydział Finansowy należy w szczególności :     patrz "więcej"

 

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:20

 

 • Dariusz Bator - Kierownik Wydziału Infrastruktury i Środowiska - pokój nr 29
 • Agnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika - pokój nr 31
 • Tomasz Dubiel - inspektor - pokój nr 16,
 • Paweł Kołek - inspektor - pokój nr 16,
 • Jerzy Szubra - inspektor - pokój nr 16,
 • Stanisław Lula - inspektor - pokój nr 23,
 • Magdalena Harmata - podinspektor - pokój nr 23,
 • Agnieszka Bobrowska - inspektor - pokój nr 31,
 • Agata Kowalczyk - inspektor - pokój nr 24,

 

 Do zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności :   patrz  "więcej"

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:17

            

 • Wioletta Klimek - Sekretarz Gminy - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 • Ewa Solińska - z-ca kierownika - pokój nr 15,
 • Marzena Mackoś - inspektor - pokój nr 17,
 • Sławomir Gościmiński - inspektor - pokój nr 10,
 • Monika Cisoń-Gierula - podinspektor - pokój nr 10,
 • Barbara Gąsiorek - podinspektor - pokój nr 28

Do zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich należy w szczególności :     patrz "więcej "


 

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:19

PATRZ:  MENU PODMIOTOWE -> Jednostki organizacyjne.
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29
Publikujący -