Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

W Ó J T G M I N Y C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości
MACHNÓWKA
stanowiących własność komunalną GMINY CHORKÓWKA

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

przetarg_03022011 Plik pdf 81.70 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-02-03
Publikujący -

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

wykaz_nier_10122010 Plik pdf 60.78 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-12-10
Publikujący -

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

wykaz_nieruch_22102010 Plik pdf 69.73 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-10-22
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 65/10
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 6 września 2010r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm./oraz w związku z Uchwałą Nr VII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony./Dz. Urz. Woj. Podkp. z 2008r. Nr 40, poz. 1063/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm./


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze ,stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz obejmuje nieruchomości niezabudowane położone w miejscowościach:

ŚWIERZOWA POLSKA o nr nr ewidencyjnych:
1.580 o powierzchni 0,13 ha.
581 o powierzchni 0,11 ha.
1128 o powierzchni 0,25 ha.
1132 o powierzchni 0,09 ha.
1133 o powierzchni 0,26 ha.
DRAGANOWA nr ewidencyjny 516 o powierzchni 0,19 ha.

§ 2

Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce na okres 21 dni, opublikowaniu na stronach internetowych Gminy Chorkówka oraz podaniu tego wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak i w miejscowości na terenie której , objęte wykazem nieruchomości są położone.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

 

Załączniki:

wyk_nier_06092010 Plik pdf 70.29 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-09-06
Publikujący -

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/10
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 1 września 2010r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm./ w związku z § 3 uchwały Nr XVII/104/08 Rady Gminy  Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony./ Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2008r. Nr 40, poz. 1063/ oraz art.35 i art.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, ze zm.)


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się wykaz nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości ŻEGLCE
o nr ewidencyjnym 343/1, o pow.0,0838 ha.

§ 2


Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce na okres 21 dni, opublikowaniu na stronach internetowych Gminy Chorkówka oraz podaniu tego wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak i w miejscowości na terenie której , objęte wykazem nieruchomości są położone.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Infrastruktury
i Środowiska.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Załączniki:

wyk_nier_01092010 Plik pdf 61.33 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-09-01
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 60/10
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm./oraz w związku z Uchwałą Nr VII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony./Dz. Urz. Woj. Podkp. z 2008r. Nr 40, poz. 1063/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm./
 

Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze ,stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości KOPYTOWA o nr ewidencyjnym 1877, o powierzchni 0,26 ha.


§ 2

Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce na okres 21 dni, opublikowaniu na stronach internetowych Gminy Chorkówka oraz podaniu tego wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak i w miejscowości na terenie której , objęte wykazem nieruchomości są położone.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Załączniki:

wyk_nieruch_25082010 Plik pdf 69.48 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2010-08-25
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 43
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 07.06.2010r.


w sprawie: ogłoszenia przetargu i ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż blachy pochodzącej z rozbiórki dachu na budynku Domu Strażaka w Poraju.


Na podstawie art 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2004r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza co następuje:

§1

Postanawia ogłosić publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż blachy pochodzącej z rozbiórki dachu na budynku DS Poraj w ilości 100 arkuszy.

§2

Ustala cenę wywoławczą za 1 arkusz blachy w wysokości 10 zł brutto.

§3


Powołuje Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1.Dariusz Bator – przewodniczący komisji
2.Teresa Kurowska – członek komisji
3.Tomasz Dubiel – członek komisji

Komisja ustali regulamin przeprowadzenia przetargu sprzedaży blachy, który przedłoży do akceptacji Wójta Gminy.

§4


Wykonanie zarządzenia powierza sie pracownikowi Referatu Infrastruktury i Środowiska.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-06-07
Publikujący -

W Ó J T   G M I N Y   C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w miejscowości
ŻEGLCE
stanowiącej własność komunalną GMINY CHORKÓWKA .

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

przet_ZEG_I_26052010 Plik pdf 84.22 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-05-26
Publikujący -

W Ó J T   G M I N Y   C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w miejscowości
ŻEGLCE
stanowiącej własność komunalną GMINY CHORKÓWKA

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

przet_Zeg_26052010 Plik pdf 84.06 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-05-26
Publikujący -

 W Ó J T   G M I N Y   C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G   U S T N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w miejscowości
SZCZEPAŃCOWA
stanowiącej własność komunalną GMINY CHORKÓWKA

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

preztarg_Szcz_26052010 Plik pdf 83.83 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-05-26
Publikujący -

Wykaz mieruchomości w załączniku

Załączniki:

wyk_nier_26042010 Plik pdf 53.53 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-26
Publikujący -

WÓJT GMINY CHORKÓWKA


Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku Domu Ludowego w Kopytowej.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

przetarg08042010- plik do pobrania Plik pdf 42.82 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-08
Publikujący -

Załączniki:

ZARZ_19_10 - plik do pobrania Plik pdf 90.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-07
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy w Chorkówce w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w miejscowości Kopytowa.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

ZARZ_9_10 - plik do pobrania Plik pdf 41.46 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-03-04
Publikujący -

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-01-29
Publikujący -

Zarządzenie Nr 1/2010
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 5 stycznia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1
1.Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu obejmującą nieruchomość:
1)Lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Machnówce składającego się z dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 28,84 m2 
  

Lp.
Miejscowość
Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji gruntów
Powierz-chnia lokalu
w m
2
Opis lokalu użytkowego
Wyposażenie lokalu
Forma najmu
Cena wywoławcza najmu
za 1 m
2
1.
Machnówka
Dom Ludowy w Machnówce nr działki 336
KW: KS1K/00064779/0
28,84
Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń
- energia elektryczna
- gaz
- kanalizacja
- wodociąg
- c.o.
Umowa najmu w formie pisemnej
4,00 zł
słownie: cztery złote

§ 2
Wykazy nieruchomości, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości na terenie, której objęta wykazem nieruchomość jest położona, w prasie lokalnej (Super Nowości),
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-01-05
Publikujący -

W Ó J T G M I N Y C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości ŚWIERZOWA POLSKA stanowiących własność komunalną GMINY CHORKÓWKA.

Szczegóły w załączniku

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-11-16
Publikujący -

 W Ó J T G M I N Y C H O R K Ó W K A
O G Ł A S Z A
P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości SZCZEPAŃCOWA stanowiących własność komunalną GMINY CHORKÓWKA.

Szczegóły w załączniku.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-11-16
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 109/2009

Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 29 października 2009r.

w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Chorkówka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości CHORKÓWKA, składającej się z działki oznaczonej nr. ewid 899/1 w celu przeznaczenia jej pod lokalizację obiektów służących działalności kulturalno- rozrywkowej oraz pod budowę parkingu.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr.142 poz.1591ze zm/. Uchwały Nr XVII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:


§ 1
Zakupić niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chorkówka, składającą się z działki o nr ewid. 899/1 - pow. 0,5452 ha, stanowiącą własność Pana Andrzeja Rudawskiego zam. 38-458 Chorkówka 192. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod lokalizację obiektów służących działalności kulturalno-rozrywkowej oraz pod budowę parkingu.

§ 2
Wartość nieruchomości ustalono podczas rokowań jakie miały miejsce w dniu 29 października 2009r. na kwotę 21 808,00 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem złotych/.


§ 3
Nabycie w/w nieruchomości na rzecz Gminy Chorkówka nastąpi w drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży z zachowaniem formy aktu notarialnego.

 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-10-29
Publikujący -

Załączniki:

wyk_zarz106_09 - plik do pobrania Plik pdf 59.61 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-10-14
Publikujący -

Załączniki:

wyk_zarz105_09 - plik do pobrania Plik pdf 68.75 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-10-12
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 96 /2009

Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 10 września 2009r.

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr.142 poz.1591ze zm/. Uchwały Nr XVII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:


§ 1
Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący nieruchomości położone w miejscowości ŚWIERZOWA POLSKA oraz KOPYTOWA wykaz których stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Świerzowa Polska:
Wykaz obejmuje działki o nr ewidencyjnych :
578 - pow. 0,16 ha
579 - pow. 0,15 ha
1126 - pow. 0,17 ha
1129 - pow. 0,09 ha
1130 - pow. 0,09 ha

Kopytowa:
Wykaz obejmuje działki o nr ewidencyjnych :
228 – pow. 0,65 ha
910/1 – pow. 0,31 ha


§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 21 dni oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości na terenie której ,objęte wykazem nieruchomości są położone jaki i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Chorkówce.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Infrastruktury i Środowiska.


Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

wykaz_zarz_96_09 Plik pdf 70.47 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-09-10
Publikujący -

 

ZARZĄDZENIE NR 78/09

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 20 lipca 2009 r.


 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm./oraz w związku z Uchwałą Nr VII/104/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony./Dz. Urz. Woj. Podkp. z 2008r. Nr 40, poz. 1063/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm./

 


 

Wójt Gminy Chorkówka

zarządza, co następuje:


 

§ 1

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Kobylany o nr ewidencyjnym 1901.


§ 2

Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce na okres 21 dni, opublikowaniu na stronach internetowych Gminy Chorkówka oraz podaniu tego wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej jak i w miejscowości na terenie której , objęte wykazem nieruchomości są położone.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Infrastruktury
i Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wykaz_78_09 - plik do pobrania Plik pdf 63.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-07-20
Publikujący -

 

W Ó J T   G M I N Y   C H O R K Ó W K A

O G Ł A S Z A

P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G   U S T N Y

N I E O G R A N I C Z O N Y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych

w miejscowości

Świerzowa Polska

stanowiących własność komunalną GMINY CHORKÓWKA

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

przetarg_12062009_Sw Plik pdf 84.53 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-06-17
Publikujący -

 W Ó J T   G M I N Y  C H O R K Ó W K A

O G Ł A S Z A

P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G   U S T N Y

N I E O G R A N I C Z O N Y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych

w miejscowości

SULISTROWA

stanowiących własność komunalną GMINY CHORKÓWKA

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

przetarg_12062009 Plik pdf 82.08 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-06-17
Publikujący -

Zarządzenie z dnia 4 czerwca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1587/5 w miejscowości Zręcin.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Zarz_wykaz - plik do pobrania Plik pdf 69.66 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-06-04
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia18 maja 2009r o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Świerzowa Polska.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-06-01
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2009r o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sulistrowa.

Załączniki:

Wykaz_27042009 - plik do pobrania Plik pdf 60.29 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-05-12
Publikujący -

Przedmiot przetargu stanowią trzy działki oznaczone nr 78, 79, 80 położone w miejscowości Draganowa stanowiące własność komunalną Gminy Chorkówka

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-04-24
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22 kwietnia 2009r o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Szczepańcowa.

Załączniki:

Wykaz_22042009 - plik do pobrania Plik pdf 60.76 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika WIŚ2009-04-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 29 maja 2022r. 04:29:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.