Inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o numerze KRO5002C" na działce nr ewid. 256 obręb Kopytowa, Gmina Chorkówka.

Załączniki:

Obwieszczenie_wgch_21072016 Plik pdf 43.87 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłTomasz Dubiel - inspektor2016-07-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-21 12:25
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-21 12:25
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłTomasz Dubiel - inspektor2016-07-13
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-13 07:56
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-19 13:08
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-03-09
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-08 08:25
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-08 08:26
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-03-09
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-08 08:18
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-08 08:27

CHORKÓWKA 2015-10-14

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
o przystąpieniu do sporządzania

• zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka
• MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV"

Na podstawie art. 11 pkt l i art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. póz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust l i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ GMINY CHORKÓWKA:

• UCHWAŁY NR YIII/49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHORKÓWKA
Przedmiotem zmiany studium będzie wyznaczenie terenu lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV i korekta przebiegu granicy gminy w miejscowości Draganowa, w granicy obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały

• UCHWAŁY NR YIII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DRAGANOWA, KOBYLANY - LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 KV"
Przedmiotem planu będzie obszar, wskazany na załączniku do ww. uchwały z przeznaczeniem pod lokalizację linii elektroenergetycznej 110 kVw miejscowości Draganowa i Kobylany.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany SUiKZP Gminy Chorkówka i MPZP „Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV".
Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-458 Chorkówka 175 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chorkówka.
Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WÓJT GMINY
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-10-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-14 07:05

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-10-05
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-13 07:20
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-13 07:21

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-05-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-26 10:58

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-05-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-26 10:56

Załączniki:

uchw_OKW_41_NR_3_15 Plik pdf 718.89 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-05-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:51
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:52

Załączniki:

uchw_OKW_41_NR_2_15 Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-05-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:46
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:46

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 41 w Chorkówce do Wyborów do Rad Powiatowych Podkarcpackiej Izby Rolniczej:

  1. Przewodniczący - Leokadia  Lula
  2. Z-ca przewodniczacego - Grzegorz Radomski
  3. Sekretarz - Ewa Solińska
  4. Członek Anna Lula
  5. Czło0nek  - Magdalena Buczek

Załączniki:

uchw_OKW_41_NR_1_15 Plik pdf 700.52 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-05-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:42
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-05 07:45

WKW/2/2015/K                                            Trzebownisko, dnia 29.04.2015 r.

 

 

 

             Komunikat
           Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
              Podkarpackiej Izby Rolniczej
                    z dnia 29.04.2015 r.

 

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Trzebownisku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 3/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 41 w Chorkówce powołano następujące osoby:

  1. Magdalena Józefa Buczek
  2. Anna Lula
  3. Leokadia Lula
  4. Grzegorz Radomski
  5. Ewa Solińska

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2015 z dnia 29.04.2015r. Wojewódzka Komisja Wyborcza zwołuje na dzień 04.05. 2015r. na godzinę 14 00 pierwsze posiedzenia Komisji Okręgowych (zaproszenia w załączeniu) celem ukonstytuowania się
i przyjęcia ramowego planu pracy komisji.

Po posiedzeniu prosimy o przesłanie na adres mailowy Podkarpackiej Izby Rolniczej skanu uchwały nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej ( ukonstytuowanie się komisji) w celu przygotowania stosownych obwieszczeń i wydrukowania zaświadczeń dla członków komisji. Dokumenty te w terminie odwrotnym zostaną wysłane pocztą na adres pełnomocników.

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Jerzy Koczot

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-04-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-04 10:08

Podkarpacka Izba Rolnicza
informuje, że
31 MAJA 2015 ROKU
odbędą się wybory do Rad Powiatowych
Podkarpackiej Izby Rolniczej

 

Zasady wyborów:


1. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej i członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tyś. ha (okręg jedno mandatowy) do Rady Powiatowej Izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tyś. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego
członka rady.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Izby wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę zawierającą co najmniej 50 podpisów członków izby popierających kandydata. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.pir.xo.pl. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w godzinach pracy urzędu gminy.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przez wyborami. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie do sporządzającego spis urzędu gminy.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLeokadia Lula - inspektor2015-04-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-21 14:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-21 14:35

Załączniki:

zawiad_wg_25112014 Plik pdf 18.63 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 14:52
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 14:53

Załączniki:

post_KW_25112014 Plik pdf 90.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłKomisarz Wyborczy2014-11-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 14:51
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 14:51

Załączniki:

ZARZ_76_14 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-09-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-09-08 13:27
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-09-09 11:05

Załączniki:

oglosz_PCPR_11020214 Plik pdf 227.81 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył Dyrektor PCPR2014-02-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 14:26
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 14:27

 

RSO.0530.1.2013

Chorkówka, dnia 17.10.2013


Wójt Gminy Chorkówka
informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców
świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Gminy Chorkówka
od dnia 18.10.2013r. do dnia 8.11.2013 r.


Przedmiotem konsultacji jest planowane świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.
Komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Chorkówce odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich.
Wszelkie uwagi, opinie i zapytania należy zgłaszać w formie pisemnej:
- poczta elektroniczna na adres konsultacje@chorkowka.pl
- w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Chorkówce,
- osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich (pok. nr 10).
Szczegóły konsultowanego projektu są dostępne:
- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chorkówce http://www.bip.chorkowka.pl,
- w serwisie internetowym - http://www.chorkowka.plw zakładce konsultacje społeczne
- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Chorkówce - Referacie Spraw Obywatelskich (pok. nr 10).
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-10-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-18 13:19
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-21 13:25

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-10 11:08

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-11 13:43
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-11 14:15

obw_WG_13032013

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-03-13
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-13 07:39
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-13 07:45

                                            CHORKÓWKA 2012-12-18


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SZCZEPAŃCOWA XXVII”
– STREFA INWESTYCYJNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/117/12
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SZCZEPAŃCOWA XXVII”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SZCZEPAŃCOWA XXVII”
– STREFA INWESTYCYJNA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 25 stycznia  2013 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce; Chorkówka 175
pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu o powierzchni około 21 ha w miejscowości Szczepańcowa i Świerzowa Polska pod zabudowę usługową i  usługowo-produkcyjną.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 STYCZNIA 2013 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W CHORKÓWCE, POKÓJ NR 9 O GODZ. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chorkówka; 38-458 Chorkówka 175 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chorkówka.

 


                       Andrzej Koniecki
                   Wójt Gminy Chorkówka
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-12-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-12-18 13:42

CHORKÓWKA 2012-10-11

 


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  CHORKÓWKA

o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SZCZEPAŃCOWA XXVII”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Chorkówka:UCHWAŁY NR XXII/117/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SZCZEPAŃCOWA XXVII”
Przedmiotem planu będzie  przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową i  usługowo-produkcyjną.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy Chorkówka;
38-458 Chorkówka 175

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chorkówka.

Wnioski należy składać do 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

 

   Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-10-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-11 09:21

Ministerswo Administracji i Cyfryzacji umieściło projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z  uzasadnieniem oraz załącznikami.

Ewentualne uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2012r.

WYKAZ NAZW MIEJSCOWOŚCI

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
WytworzyłBożena Panek - Sekretarz Gminy2012-04-16
Publikujący -

Załączniki:

Protokół Plik pdf 65.49 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2012-02-22
Publikujący -

OGŁOSZENIE

zawierające rozstrzygnięcie konkursu projektów pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego.

Komisja konkursowa w dniu 9 marca 2011 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej projektów i przyznano dotację dla poszczególnych projektów:

1. LKS „VICTORIA” Kobylany w wysokości 14 650 zł.
2. LKS „JASIOŁKA” Świerzowa Polska w wysokości 11 550,00 zł.
3. LKS „NAFCIARZ” Bóbrka w wysokości 9 550 zł.
4. UKS „LEGIA” Zręcin w wysokości 1 000 zł.
5. LKS „TĘCZA” Zręcin w wysokości 14 650 zł.
6. LKS „BŁYSKAWICA” Leśniówka w wysokości 2 350,00 zł.
7. UKS „JASIOŁECZKA” działający przy Gimnazjum Świerzowa Polska w wysokości 1 000 zł.
8. UKS „SZCZEPAŃCOWA” w wysokości 1 900 zł.
9. LKS „SPARTA” Draganowa w wysokości 10 550 zł.
10. UKS „ORLIK” Zręcin w wysokości 1 000 zł.
11. LKS „POLONIA” Kopytowa w wysokości 13 950 zł.
12. LKS „BŁĘKITNI” Żeglce w wysokości 11 550 zł.
13. LKS „NAFTA” Chorkówka w wysokości 11 550 zł.
14. LKS „ORZEŁ” Faliszówka w wysokości 13 550 zł.

 


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-03-09
Publikujący -

Protokół z otwarcia projektów konkursowych na realizację w 2011 r. zadań publicznych: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego.
 

Załączniki:

prot_wyniki_konkursu Plik pdf 204.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
WytworzyłBogusław Pacek - Dyrektor GOK2011-03-09
Publikujący -

Informacja o wyborach do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

informacja_PIR Plik pdf 457.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2011-03-09
Publikujący -

W związku ze zbliżającymi się wyborami do IZB Rolniczych PIR w Boguchwale informuje rolników o możliwości sprawdzenia spisów wyborców.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

komunikat_PIR Plik pdf 176.49 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2011-03-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum