Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie wewnętrzne Nr 26/2013

 Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 7 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2014 roku”


     Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/76/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012, 2013 i 2014


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie  w 2014 roku”.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nR 26 Plik pdf 58.21 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-11-07
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-07 14:21
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-07 14:30

Zarządzenie wewnętrzne Nr 27/2013 

Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 7 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2014 roku”


     Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/76/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012, 2013 i 2014


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2014 roku”.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

 

SZCZEGÓŁY W  ZAŁĄCZNIKU

Załączniki:

załącznik do zarządzenia 27 Plik pdf 58.46 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-11-07
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-07 14:28
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-08 07:30

Informacja o wynikach naboru
w Urzędzie Gminy Chorkówka
na stanowisko pracy
w Referacie Finansowym

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana 

 

Pani Sznajder Edyta

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych , przeprowadzonych testów oraz   rozmowy  kwalifikacyjnej  komisja uznała , że kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością  zagadnień prowadzonych na tym stanowisku.  

W przypadku nie podjęcia pracy przez panią Edytę Sznajder lub ustania zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe będzie zatrudnienie kolejnej  osoby tj. Pani Marty Stasik , która znalazła się na drugim miejscu pod względem ilości  uzyskanych punktów podczas rozmów kwalifikacyjnych.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
mgr inż. Andrzej Koniecki


Chorkówka , 26 czerwca 2013 rok.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-27 09:56


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne


na stanowisko pracy w Referacie Finansowym
 Informuję , że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy,  w dniu 18 czerwca 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów tj. poddano analizie dokumenty aplikacyjne pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi określonymi  w ogłoszeniu.
Do  następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali  się :


1. Pani Krężałek Joanna zam. Łęki Dukielskie
2. Pani Sznajder Edyta zam. Żarnowiec
3. Pani Kozielec Iwona zam. Chorkówka
4. Pani Stasik  Marta zam. Głowienka  

 

                                                                                                     Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-19 10:13

Ogłoszenie o naborze
kandydatów na stanowisko pracy
w Referacie Finansowym

 

Wójt Gminy Chorkówka

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  w Referacie Finansowym

I. Wymagania niezbędne.
1. Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomiki, rachunkowości, finansów .
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
5. Niekaralność.
6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania dodatkowe :
1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe ( preferowane w księgowości  jst. ).
2. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, kpa, oraz ustaw :  o finansach publicznych, o podatkach  i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, ustawa  o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji,  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska .
3. Znajomość języka obcego.
4. Dobra znajomość obsługi komputera .
5. Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

 
III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Realizacja zadań z zakresu  zadań Referatu Finansowego  a w szczególności :
1. Prowadzenie księgowości podatkowej z zakresu podatków i opłat lokalnych,
    w tym m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków 
    egzekucyjnych  ( upomnienia, tytuły wykonawcze).
3. Sprawdzanie terminowości wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych przez podatników.
4. Prowadzenie księgowości budżetowej.
5. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych  i statystycznych z zakresu prowadzonej księgowości.
           

IV.  Wymagane dokumenty :
1.  List motywacyjny.
2. Życiorys ( CV ) ( z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997 r.  o ochronie danych osobowych oraz z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach  samorządowych ).
3.  Kserokopie świadectw pracy.
4.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5.  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.
6.  Referencje.
7.  Wypełniony kwestionariusz osobowy.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i  o  niekaralności oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym  stanowisku.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy  w Chorkówce w pokoju nr 17 do dnia 17 czerwca 2013 roku do godziny 12.00   w kopertach  z adnotacją  „Nabór na  stanowisko   w Referacie  Finansowym.            
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Lista kandydatów zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w  Chorkówce.

                                                                            

Wójt Gminy
                                                                 mgr inż. Andrzej Koniecki
                                                                    

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-05
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-05 14:46
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-05 14:50

Unieważnienie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym


Wójt Gminy Chorkówka informuje, że unieważnia nabór na stanowisko pracy   w Referacie Finansowym , ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chorkówka w dniu 13 maja 2013 roku i zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka, ponieważ kandydaci na w/w stanowisko nie spełniali wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze.
Konkurs na w/w stanowisko zostanie ogłoszony ponownie.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mogą je odebrać w pokoju nr 17 w terminie do dnia 10 czerwca 2013roku. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


                                                                             Wójt Gminy
                                                                 mgr inż. Andrzej Koniecki   
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-28 13:48
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-29 07:16

Ogłoszenie o naborze

kandydatów na stanowisko pracy

w Referacie Finansowym

 

Wójt Gminy Chorkówka

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  w Referacie Finansowym

 

 1. Wymagania niezbędne.
  1. Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomiki, rachunkowości, finansów .
  2. Obywatelstwo polskie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

           publicznych.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 2. Niekaralność.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe :
  1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe ( preferowane w księgowości ).
  2. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu  gminnego, kpa, oraz ustaw :  o finansach publicznych,  o podatkach  i opłatach lokalnych, ordynacja podatkowa, ustawa  o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji,  o  utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska .
 2. Znajomość języka obcego.
 3. Dobra znajomość obsługi komputera .
 4. Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

 

         

 1.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

Realizacja zadań z zakresu  zadań Referatu Finansowego  a w szczególności :

1.Prowadzenie księgowości podatkowej z zakresu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych( upomnienia, tytuły wykonawcze).

3. Sprawdzanie terminowości wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4. Prowadzenie księgowości budżetowej.

5.Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznychz zakresu prowadzonej księgowości.

           

 1.  Wymagane dokumenty :

1.  List motywacyjny.

2. Życiorys ( CV ) ( z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997 r.  o ochronie danych osobowych oraz z dnia 21 listopada 2008  roku  o pracownikach samorządowych ).

3.  Kserokopie świadectw pracy.

4.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

5.  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.

6.  Referencje.

     7.  Wypełniony kwestionariusz osobowy.

     8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

         i o niekaralności oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym

         stanowisku.

 

          Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy  w Chorkówce w pokoju nr 17 do dnia 27 maja 2013 roku do godziny 12.00 w kopertach  z adnotacją  „Nabór na  stanowisko   w Referacie  Finansowym.             

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Lista kandydatów zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w  Chorkówce.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-13
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-13 11:04


załącznik do
                Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Chorkówka
                z dnia 8 marca 2013 r.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSACH


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko

DYREKTORA:

  1. Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, w skład którego wchodzi:
  1) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
  2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bóbrce k/Krosna
                  Bóbrka 111                                               


  2. Szkoły Podstawowej w Draganowej 
                   Draganowa 35

  3. Szkoły Podstawowej w Kobylanach
                   Kobylany 187

  4. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie
                  Zręcin ul. Łukasiewicza 31

  5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
                  Zręcin ul. Łukasiewicza 31       

  6. Samorządowego Przedszkola w Zręcinie
                  Zręcin ul. Łukasiewicza 31     
      
      
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184,  poz. 1436 ze zm.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów  wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)   w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …” w terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r. do godz. 1500,  w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy  w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Wójt Gminy
Andrzej  Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-03-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-08 13:04
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-08 13:40
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-02-06
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-06 11:59
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-06 12:06

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację w 2013 r. zadań publicznych

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowościach:
1. Bóbrka: w zakresie piłki nożnej 10 000,00 zł
2. Chorkówka: w zakresie piłki nożnej 13 200,00 zł
3. Draganowa: w zakresie piłki nożnej 11 000,00 zł
4. Faliszówka: w zakresie piłki nożnej 14 200,00 zł
5. Kobylany: w zakresie piłki nożnej 15 200,00 zł
6. Kopytowa:
a) w zakresie piłki nożnej 14 200,00 zł
b) w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej i tenisa stołowego 1 500,00 zł
7. Leśniówka: w zakresie tenisa stołowego 2 500,00 zł
8. Szczepańcowa:
a) w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego 11 000,00 zł
b) w zakresie piłki siatkowej 2 500,00 zł
9. Świerzowa Polska:
a) w zakresie piłki nożnej 11 000,00 zł
b) w zakresie piłki siatkowej i tenisa stołowego 1 500,00 zł
10. Zręcin:
a) w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego 17 700,00 zł
b) w zakresie piłki nożnej i koszykówki 1 500,00 zł
c) w zakresie lekkiej atletyki i szachów 1 500,00 zł
11. Żeglce:
a) w zakresie piłki nożnej 11 650,00 zł
b) w zakresie tenisa stołowego 2 500,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego projekt zostanie wybrany w konkursie na zasadach określonych w uchwale Nr XLIX/296/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 listopada 2010 roku.
Zlecenie zadania nastąpi w formie: dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
2. Zadania będą realizowane dla mieszkańców gminy Chorkówka.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie
5. Wniosek winien być złożony na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/296/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 listopada 2010 roku. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na każde zadanie oddzielnie dla każdej miejscowości wymienionej w cz. I pkt. 1 – 11. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs projektów na realizację zadania (podać rodzaj zadania określonego w konkursie) w 2013 r.”
6. Do  projektów należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
- aktualny statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 r.(bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat),
- protokół z kontroli prawidłowości wykonania zadania za 2012 rok
- harmonogram realizacji zadania na 2013 rok.

IV  Termin i miejsce składania projektów.

1. Termin składania projektów upływa w dniu 1 marca 2013 roku o godz. 12.00.
2. Projekty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce w zalakowanych i podpisanych kopertach.

V Termin, tryb i kryteria.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania projektów.
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu projektów zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Oceny formalnej i merytorycznej projektów dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta. Ocena projektów zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – ocena formalna;
2) drugi etap – ocena merytoryczna.
4. Kryteria formalne – do udziału w konkursie projektów dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją pozarządową lub inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie projektów na 2013 rok, do którego przystępuje;
3) jest wiarygodny pod względem finansowym;
4) przedłoży kompletny projekt w terminie określonym w ogłoszeniu.
5. Kryteria merytoryczne:
1) wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający projekt (baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie);
2) staranne i terminowe wywiązywanie się z limitów zawartych z Gminą Chorkówka w latach 2011 – 2012;
3) wpływ na wybór projektów będzie miała również wysokość oczekiwanej dotacji, udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł.

 

Wójt Gminy
Andrzej  Koniecki

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Radni Rady Gminy Chorkówka2013-02-01
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-04 15:16
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-06 12:02

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

     Wójt Gminy Chorkówka informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2013 roku” został rozstrzygnięty.
    W dniu 19 grudnia 2012 r. wybrana została oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 43.700,00 zł.

 

Chorkówka, dnia 19.12.2012 r.


  
               WÓJT GMINY
      mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-12-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-12-19 10:51

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka  do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2013 roku”
 

Załączniki:

konkurs_ofert_20112012 Plik pdf 168.75 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-11-20
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-20 11:46
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-20 12:59
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-11-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-12 14:05
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-12 14:06

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

 

na stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury i Środowiska

       

           

          Informuję , że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy,  w dniu 22 października 2012 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów tj. poddano analizie dokumenty aplikacyjne pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi określonymi       w ogłoszeniu.

Do  następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się :

 

 

 1. Pani Bojnowska Natalia zam. Krosno
 2. Pani Krygowska Sabina zam. Zręcin
 3. Pani Mroczkowska Barbara zam. Posada Górna
 4. Pani Świdrak Iwona  zam. Dobieszyn
 5. Pani Wierdak Nina zam. Kobylany

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                 mgr inż. Andrzej Koniecki

                                                                    

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-10-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-23 07:27

Ogłoszenie o naborze
kandydatów na stanowisko pracy
w Referacie Infrastruktury i Środowiska

 

Wójt Gminy Chorkówka

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  w Referacie Infrastruktury i Środowiska

I. Wymagania niezbędne.
1. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub ochrony środowiska.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
5. Niekaralność.
6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania dodatkowe :
1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe ( preferowane w administracji ).
2.  Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie  samorządu gminnego, kpa, oraz ustaw :  o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska .
3. Znajomość języka obcego.
4. Dobra znajomość obsługi komputera .
5. Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

 
III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. Realizacja zadań z zakresu  zadań Referatu  Infrastruktury i Środowiska, a w szczególności :
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem  odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
- realizowanie zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami  komunalnymi w oparciu o uchwalony przez radę gminy program ochrony  środowiska  w gminie,
- udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu,  wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów  przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z podmiotami i osobami podejmującymi działania w zakresie zbiórki i zagospodarowania tego rodzaju
  odpadów.


IV.  Wymagane dokumenty :
1.  List motywacyjny.
2. Życiorys ( CV ) ( z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ).
3.  Kserokopie świadectw pracy.
4.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5.  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.
6.  Referencje.
7.  Wypełniony kwestionariusz osobowy.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy  w Chorkówce w pokoju nr 17 do dnia 22 października 2012 roku do godziny 12.00  w kopertach  z adnotacją  „Nabór na  stanowisko   w Referacie Infrastruktury i Środowiska.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Lista kandydatów zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w  Chorkówce.

 

Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-10-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-09 07:31
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-09 07:32

 

Ogłoszenie o konkursie

 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

DYREKTORA

Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, w skład którego wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej

38-459 Kopytowa 59

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół;

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej” w terminie

do dnia 10 maja 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-24 11:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-24 11:41

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


 WÓJT GMINY CHORKÓWKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Podstawowej w Leśniówce

  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 0 - III

 


 

Leśniówka 85, 38-458 Chorkówka


 

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

   

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej;

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniówce” w terminie do dnia 3 kwietnia 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


 


 


 

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

 

 

 

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA
Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
Świerzowa Polska ul. Szkolna 31, 38-457 ZręcinI. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju gimnazjum;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej” w terminie do dnia 3 kwietnia 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

 

załącznik do

Zarządzenia Nr 10/2012

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia13 marca 2012 r.


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


 


 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko


 

DYREKTORA

Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, w skład którego wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej


 

38-459 Kopytowa 59


 

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

   

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół;

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej” w terminie do dnia 3 kwietnia 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


 

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

WÓJT GMINY Chorkówka
ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację  zadań publicznych w 2012 r.
 

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

konkurs_ofert_2012 Plik pdf 151.00 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-01-24
Publikujący -

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Chorkówka informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku” został rozstrzygnięty.


W dniu 28 grudnia 2011 r. wybrana została oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 40.736,85 zł.


WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Koniecki

 

Chorkówka, dnia 28.12.2011 r.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Wójt Gminy Chorkówka informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych od 01 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2014 roku został rozstrzygnięty.


W dniu 28 grudnia 2011 roku została wybrana oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.
Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:
1) na realizację zadania w 2012 roku - 250.000,00 zł,
2) na realizację zadania w 2013 roku - 250.000,00 zł,
3) na realizację zadania w 2014 roku - 250.000,00 zł.


Chorkówka, 2011-12-28
 

Wójt Gminy Chorkówka
mgr inż. Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-28
Publikujący -

Przepis prawny art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) stanowi, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”.

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:
1) nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,
2) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Chorkówce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Chorkówce).

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 

WÓJT GMINY
mgr inż . Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-09
Publikujący -

 

2011                                                       Chorkówka, dnia 08 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

 

Przepis prawny art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) stanowi, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracy Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych.

 

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział
w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

1.      Nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu  zgłaszającego kandydata,

2.      Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

 

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia
23 grudnia 2011 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu
Gminy Chorkówka lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

 

 

Wójt Gminy Chorkówka

                                                                                                      mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-08
Publikujący -

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

oglosz_01122011 Plik pdf 148.74 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-01
Publikujący -

Zarządzenie wewnętrzne Nr 26/2011 Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/76/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012, 2013 i 2014


Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA:
1. Zespołu Szkół w Chorkówce, w skład którego wchodzi:
1) Samorządowe Przedszkole w Chorkówce
2) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce
38-458 Chorkówka 199

2. Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej
Szczepańcowa 85, 38-457 Zręcin

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

konkurs_15042011 Plik pdf 91.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-04-15
Publikujący -

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2010
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie”

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

zarz_wew_19_10 Plik pdf 49.58 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-12-29
Publikujący -

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce ogłasza konkurs na dwa stanowiska młodszych instruktorów kulturalno- oświatowych zatrudnionych w wymiarze ½ etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.
 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

konkursGOK_14122010 Plik doc 13.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
WytworzyłBogusław Pacek - Dyrektor GOK2010-12-14
Publikujący -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie”

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

zarz_wew_16_2010 Plik pdf 76.27 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-12-06
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 20 sierpnia 2022r. 08:16:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.