Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, w skład którego wchodzi Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej i Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

ZARZ_32_10 - plik do pobrania Plik pdf 60.92 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-05-17
Publikujący -

Wójt Gminy Chorkówka
 

 ogłasza  konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, w skład którego wchodzi:
1)Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej
2)Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

Załączniki:

ZARZ_22_10 - plik do pobrania Plik pdf 100.45 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-04-29
Publikujący -

Wójt Gminy Chorkówka

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Krośnie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 39.930,00 zł.

3.Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

4.Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
Warunki realizacji zadania:
a)dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Chorkówka z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania (Bóbrka, Draganowa, Kobylany, Kopytowa, Świerzowa Polska, Zręcin),
b)dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
c)w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej
i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

 

W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. planuje się dowóz jedenaściorga dzieci.
5.Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 23.12.2009 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie”.

6.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Wybór oferty nastąpi w dniu 30.12.2009 r. o godz. 1300.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) oraz zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty
i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
- możliwość realizacji zadania przez podmiot,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone niezgodnie z wzorem,
- złożone po terminie,
- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
- błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym
terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

7.Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:
W roku 2008 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 35.090,00 zł.
W roku 2009 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 37.510,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną powiadomione indywidualnie.

 

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-11-18
Publikujący -

 Informacja

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Infrastruktury i Środowiska

 

Wójt Gminy Chorkówka informuje, że w wyniku zakończenia procedury    naboru  na ww. stanowisko został wybrany Pan Jerzy Szubra zamieszkały w Świerzowej Polskiej.

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze uwzględniła wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz następujące kryteria :

1.      Wykształcenie i posiadane kwalifikacje.

2.      Umiejętności i nabyte doświadczenie zawodowe.

3.      Predyspozycje do pracy na ww. stanowisku.Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
WytworzyłBożena Panek - Sekretarz Gminy2009-08-12
Publikujący -

Ogłoszenie o naborze
kandydatów na stanowisko pracy
w Referacie Infrastruktury i Środowiska

Wójt Gminy Chorkówka

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Infrastruktury i Środowiska

 

I.Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie średnie z zakresu ekonomii lub administracji.
2.Obywatelstwo polskie.
3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
4.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
5.Niekaralność.
6.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
7.Posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy w administracji.

II.Wymagania dodatkowe :
1.Udokumentowane doświadczenie zawodowe ( preferowane w administracji ).
2. Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie
samorządu gminnego oraz kpa.
3.Znajomość języka obcego.
4.Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1.Realizacja zadań z zakresu zadań Referatu Infrastruktury i Środowiska oraz gospodarki materiałami.

IV. Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny.
2. Życiorys ( CV ) ( z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ).
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.
6. Referencje.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy w Chorkówce w pokoju nr 17 do dnia 7 sierpnia 2009 roku do godziny 12.00w kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko w Referacie Infrastruktury i Środowiska.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Lista kandydatów zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Chorkówce.

 

 

Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-07-27
Publikujący -

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
  1)    Szkoły Podstawowej w Faliszówce,
2)    Szkoły Podstawowej w Żeglcach.
 
 
 
 
 
 
1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826; zm. Nr 189, poz. 1854).
 
2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)    akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)    dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5)    dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    ocenę pracy, o której mowa w§ 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy     z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych                     (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeglcach” tj. do dnia 15 lipca 2009r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
Wójt Gminy
Andrzej Koniecki
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-06-30
Publikujący -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego.

Kwestionariusz i szczegóły w załączniku:

Załączniki:

konkurs_GOPS_2_2009.doc Plik doc 240.50 KB
konkurs_GOPS_2_2009.pdf Plik pdf 834.81 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłJadwiga Barut - kierownik GOPS2009-04-07
Publikujący -

 

Na podstawie art. 25 –28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Szczegóły w załączniku.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłJadwiga Barut - kierownik GOPS2009-02-10
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 09 sierpnia 2022r. 16:29:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.