XML
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016 roku.

Chorkówka, dnia 2016-04-29

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 883 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Chorkówka za I kwartał 2016 roku według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

Dochody ogółem

z tego:

  • dochody bieżące

  • dochody majątkowe

48 999 747,00

 

44 552 757,58

4 446 989,42

12 460 645,32

 

11 581 726,43

878 918,89

Wydatki ogółem

51 189 122,91

9 654 388,88

z tego:

 

 

- wydatki bieżące

42 067 855,21

9 616 205,90

- wydatki majątkowe

9 121 267,70

38 182,98

Nadwyżka

 

2 806 256,44

Wójt Gminy Chorkówka

mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłStanisława Bator - Skarbnik Gminy, kierownik WF2016-04-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-16 15:26