XML
Wydział Infrastruktury i Środowiska - WIŚ

 

  • Dariusz Bator - Kierownik Wydziału Infrastruktury i Środowiska - pokój nr 29
  • Agnieszka Zięba-Wityńska - z-ca kierownika - pokój nr 31
  • Tomasz Dubiel - inspektor - pokój nr 16,
  • Paweł Kołek - inspektor - pokój nr 16,
  • Jerzy Szubra - inspektor - pokój nr 16,
  • Stanisław Lula - inspektor - pokój nr 23,
  • Magdalena Harmata - podinspektor - pokój nr 23,
  • Agnieszka Bobrowska - inspektor - pokój nr 31,
  • Agata Kowalczyk - inspektor - pokój nr 24,

 

 Do zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności :   patrz  "więcej"

1) opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie remontów budynków stanowiących mienie komunalne,

2) przygotowywanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji i remontów oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

3) zlecanie opracowań dokumentacji technicznej oraz wykonawstwa robót budowlano – montażowych,

4) prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji , ich odbiór i przekazywanie w użytkowanie i na majątek,

5) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego,

6) wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,

 7) wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości,

 8) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o mpzp lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność,

9) sporządzanie i wydawanie wypisów z obowiązujących pzp,

10) prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

11) współpraca z Rejonem Energetycznym przy modernizacji i inwestycjach sieci energetycznej gminy,

12) inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,

13) przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności,

14) analiza możliwości pozyskiwania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej,

15) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

16) realizacja zadań wynikających z ustaw szczególnych z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i innych ustaw,

17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody,

18) współpraca w przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

19) koordynowanie działań w zakresie opracowywania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

20) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,

21) remonty i modernizacja dróg gminnych,

22) prowadzenie spraw zarządu ulic, dróg, placów, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących,

23) przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego,

24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności rozpatrywanie spraw spornych o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie,

25) realizacja zadań z zakresu ochrony p. poż, w tym nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,

26) przygotowywanie materiałów do publikacji w BIP i na stronie internetowej urzędu w zakresie prowadzonych spraw,

27) realizacja zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:17