XML
AKTY PUBLICZNOPRAWNE
AKTY PUBLICZNOPRAWNE

Na podstawie uprawnień ustawowych Samorządowi Gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Niektóre sprawy ważne dla gminy przewidziane ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
Tryb przeprowadzania referendum określa statut gminy.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji rady.
W przypadkach nie cierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz realizację,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.
Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i statutem gminy oraz do zaopiniowania przez radcę prawnego.

Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyrażnie innego terminu.
Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu znajdujący się w siedzibie urzędu na stanowisku ds. obsługi rady i jej organów.
Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy wydaje również akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego.
Projekt tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe samodzielne stanowiska pracy.
Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądż wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.
Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez Radcę Prawnego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -