XML
Obwieszczenie Podkarpackiej Izby Rolniczej w wyborach do Rada Powiatowych PIR

Podkarpacka Izba Rolnicza
informuje, że
31 MAJA 2015 ROKU
odbędą się wybory do Rad Powiatowych
Podkarpackiej Izby Rolniczej

 

Zasady wyborów:


1. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej i członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tyś. ha (okręg jedno mandatowy) do Rady Powiatowej Izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tyś. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego
członka rady.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Izby wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę zawierającą co najmniej 50 podpisów członków izby popierających kandydata. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.pir.xo.pl. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w godzinach pracy urzędu gminy.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przez wyborami. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie do sporządzającego spis urzędu gminy.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLeokadia Lula - inspektor2015-04-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-21 14:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-21 14:35