XML
Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sprządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

CHORKÓWKA 2015-10-14

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
o przystąpieniu do sporządzania

• zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka
• MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV"

Na podstawie art. 11 pkt l i art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. póz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust l i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ GMINY CHORKÓWKA:

• UCHWAŁY NR YIII/49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHORKÓWKA
Przedmiotem zmiany studium będzie wyznaczenie terenu lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV i korekta przebiegu granicy gminy w miejscowości Draganowa, w granicy obszaru wskazanego na załączniku graficznym do ww. uchwały

• UCHWAŁY NR YIII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DRAGANOWA, KOBYLANY - LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 KV"
Przedmiotem planu będzie obszar, wskazany na załączniku do ww. uchwały z przeznaczeniem pod lokalizację linii elektroenergetycznej 110 kVw miejscowości Draganowa i Kobylany.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany SUiKZP Gminy Chorkówka i MPZP „Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV".
Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-458 Chorkówka 175 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chorkówka.
Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WÓJT GMINY
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-10-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-14 07:05