XML
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce oraz Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

załącznik do
                Zarządzenia Nr 11/2014
Wójta Gminy Chorkówka
                z dnia 10 marca 2014 r.

   


OGŁOSZENIE O KONKURSACH


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko

DYREKTORA:              


  1. Szkoły Podstawowej w Faliszówce 
                   Faliszówka 174

  2. Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy - Zrenckiego w Żeglcach
                   Żeglce 242

          
I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia   wymagania określone w § 1, § 2 ust. 1 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.), tj:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej,  której dotyczy konkurs;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeglcach” w terminie do dnia 27 marca 2014 r. do godz. 1430, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy  w Chorkówce).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy  w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt  Gminy
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-03-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-03-10 09:51
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-03-10 11:36